budowa

Co zawiera pozwolenie na budowę?

Wybudowanie domku mieszkalnego jednorodzinnego to marzenie każdego z nas. Jakie procedury należy spełnić, by uzyskać pozwolenie na jego realizację? Co zawiera pozwolenie na budowę? Dowiecie się Państwo z poniższego tekstu.

Czym jest pozwolenie na budowę (Kraków)?

Pozwolenie na budowę to przywilej dany inwestorowi po spełnieniu określonych warunków przewidzianych przepisami prawa. Po ich spełnieniu jest on upoważniony do wybudowania wybranego przez siebie obiektu budowlanego. Kwestię tego, jakie budynki lub obiekty będą wymagały uzyskania pozwolenia na budowę, reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W artykule 29 wyżej wymienionej ustawy znaleźć można budowy oraz roboty budowlane, które wymagają wyłącznie zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Jeśli budowa, do której chcemy przystąpić, nie jest tam wpisana, to będzie ona wymagała uzyskania pozwolenia na budowę.

Jakie dokumenty do uzyskania pozwolenia na budowę w Krakowie i nie tylko?

Najważniejszymi dokumentami do uzyskania pozwolenia na budowę są:

  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — nie jest to obowiązkowy dokument, ale dzięki niemu będziecie Państwo wiedzieli, co możecie wybudować na Waszej działce i jakiej wielkości;
  • decyzja o warunkach zabudowy — jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę, jeśli obszar, w jakim posiadamy działkę, nie ma sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • wniosek o pozwolenia na budowę — dostępny na stronie Biuletynu informacji Publicznej urzędu lub na portalu eBudownictwo, lub na miejscu w urzędzie;
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane — składane pod rygorem karnym oświadczenie mówiące o tym, że mamy prawo do wybudowania obiektu na danym terenie;
  • opłata skarbowa — jeśli jest wymagana;
  • 3 egzemplarze projektu budowlanego.

Decyzja o pozwoleniu na budowę. Uprawnienia, ale i też obowiązki.

Pozwolenie na budowę wydawane jest przez Starostę, w powiecie lub przez Prezydenta Miasta, jeśli miasto jest na prawach powiatu, jak to ma miejsce na przykład w Krakowie. Uzależnione jest to od tego, w którym miejscu posiadamy działkę przeznaczoną pod budowę. Pozwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej. Decyzja o pozwoleniu na budowę zawiera kilka najważniejszych kwestii:

Pierwsza z nich to numer decyzji oraz data jej wydania.

Pozwolenie na budowę jest ważne przez trzy lata od dnia uprawomocnienia się decyzji. Więc jako inwestor, jesteś zobowiązany do tego, aby w przeciągu tych trzech lat wykonać jakiekolwiek prace na swojej budowie. Decyzja ta ma to do siebie, że jeśli po np. dwóch latach rozpoczniesz budowę i wpiszesz ten fakt w dziennik, to automatycznie Twój czas na realizację obiektu, wydłuża się o kolejne trzy lata od dokonania wpisu. Pamiętaj więc, żeby rozpocząć budowę w przeciągu tych trzech lat i nie mieć przerw między robotami na budowie powyżej trzech lat. Numer decyzji oraz datę jej wydania znajdziesz na samej górze decyzji.

Kwestią kolejną jest inwestor

Decyzja o pozwoleniu na budowę wydawana jest zawsze na konkretnego inwestora. Inwestor uprawniony jest do tzw. konsumpcji tej decyzji, czyli jej realizacji w pełni. Możliwe jest przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora. W tym celu należy udać się do organu, który wydał decyzję. Po złożeniu odpowiednich druków uzyskamy przeniesienie pozwolenia na budowę ze starego inwestora, na rzecz nowego inwestora.

Rodzaj oraz adres inwestycji, to kolejna bardzo istotna rzecz w pozwoleniu na budowę.

To ona przede wszystkim reguluje to, co możemy wybudować. Choć projekt budowlany jest elementem składowym decyzji o pozwoleniu na budowę, to jednak jeśli będzie różnica w nazewnictwie budowy między projektem a decyzją, to i tak zawsze pod uwagę brana będzie decyzja. Zatem zwróć uwagę po uzyskaniu pozwolenia na budowę na jej sentencję (czy zgadzają się adres inwestycji i nazwa zamierzenia budowlanego).

Nałożenie obowiązku uzyskania dodatkowych uzgodnień.

Decyzja o pozwoleniu na budowę może zawierać nałożenie na nas dodatkowego obowiązku uzgodnienia robót budowlanych z konserwatorem zabytków. Uzależnione jest to od tego, czy teren, na którym chcemy wybudować nasz budynek leży w strefie ochrony konserwatorskiej WIII.

Oznaczenie stron i opłata skarbowa.

Pozwolenie na budowę czasami może wymagać od nas uiszczenia opłaty skarbowej na podstawie ustawy O opłacie skarbowej. W załączniku do ustawy mamy wyszczególnione, jakie rodzaje pozwoleń będą wymagały opłaty skarbowej. Informację, że dokonaliśmy opłaty skarbowej oraz w jakiej wysokości znajdziemy na ostatniej stronie decyzji. Strony postępowania ustalane są na pierwszym etapie, tuż po złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę. Stronami postępowania w naszej procedurze, będą te osoby, na których działki bezpośrednio będzie oddziaływała nasza inwestycja.

Pouczenie.

Na końcu każdej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę powinno znaleźć się pouczenie, jakie obowiązki ma inwestor względem budowy. Chodzi tutaj głównie o uzyskanie dziennika budowy i zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

Ile trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę?

Procedura uzyskania pozwolenia na budowę od złożenia wniosku o pozwolenie na budowę powinna trwać do 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych i skomplikowanych przypadkach do 60-65 dni. Wszystko uwarunkowane jest tym, czy mamy komplet dokumentów przy składaniu wniosku i czy są one prawidłowo wypełnione. Organ administracji architektoniczno-budowlanej w pierwszych dwóch tygodniach od złożenia wniosku wyśle pismo albo o uzupełnieniu braków, albo z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania. Dalsza procedura uzależniona jest od tego, jak wygląda dokumentacja przygotowana przez projektantów.

Pamiętaj decyzja o pozwoleniu na budowę to Twój najważniejszy dokument podczas całego istnienia Twojego budynku. Nie zgub jej!